1. HỢP ĐỒNG MUA BÁN:
• Cần có hợp đồng mua bán viết tay và xác nhận bằng văn phòng công chứng để tăng tính chắc chắn.
• Nếu mất hợp đồng trước đó, liên hệ chủ sở hữu để tái tạo hợp đồng.

2. BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN:
• Kiểm tra số tiền chuyển nhượng trong hợp đồng và tạo biên bản nhận tiền hoặc bàn giao tiền để xác nhận giao dịch.

3. HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN TOÀN QUYỀN:
• Lập hợp đồng ủy quyền toàn quyền để thuận lợi cho việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
• Bao gồm quyền chuyển nhượng, quyền tặng, và thủ tục giấy tờ liên quan.

4. LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT:
• Thu thập bản vẽ và tạo hồ sơ Nội nghiệp (bản vẽ trích lục) với dấu đỏ của cơ quan quản lý địa phương.
• Nộp thuế và đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan chức năng.

5. CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUA HỢP ĐỒNG CÔNG CHỨNG TREO :
• Thực hiện thông qua hợp đồng công chứng treo, đòi hỏi sự chín chắn và quan hệ tốt với văn phòng công chứng.

6. CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUA HỢP ĐỒNG CÔNG CHỨNG CHUYỂN NHƯỢNG:
• Thực hiện thông qua hợp đồng công chứng chuyển nhượng, cũng đòi hỏi sự chín chắn và quan hệ tốt với văn phòng công chứng.
• Người chủ cũ phải đồng ý và ký vào hợp đồng, đồng thời đợi ngày phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi tiến hành đăng ký biến động quyền sử dụng đất sang tên mới.