Căn cứ quy định tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì người sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn được gọi là sổ đỏ) lần đầu theo quy định của pháp luật về đất đai mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất:

(1) Người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008;

(2) Người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Đồng thời, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

so do

Như vậy: Trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay mà thuộc một trong hai trường hợp kể trên thì vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Ngoài ra, trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có cho Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền.

Điều kiện cấp sổ đỏ giấy viết tay thế nào?

Với thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng, bạn đang muốn thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho thửa đất mà bạn nhận chuyển nhượng từ năm 2001. Căn cứ quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

giay to viet tay co duoc lam so do

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

Từ căn cứ trên suy ra, thửa đất mua bằng giấy viết tay từ năm 2001 (dù có hay không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) và được bạn sử dụng từ thời điểm mua đến nay thuộc trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu.

Đồng thời, người được đứng tên trên sổ đỏ cấp lần đầu là người mua (là bạn).

Tuy nhiên, ngoài việc thỏa mãn điều kiện về thời điểm sử dụng đất thì thửa đất phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Mau-giay-mua-ban-dat-viet-tay-theo-quy-dinh-cua-nha-nuoc

Không có tranh chấp;

Không vi phạm pháp luật về đất đai;

Có đầy đủ hồ sơ và thực hiện theo trình tự luật định;

Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với cơ quan Nhà nước;

Đây là toàn bộ các điều kiện để người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

Tổng hợp : phunutoday.vn

https://phunutoday.vn/2-truong-hop-dat-mua-ban-viet-tay-duoc-cap-so-do-nguoi-dan-nen-biet-de-khong-mat-quyen-loi-d342767.html

Nguồn : Xe và Thể thao 

https://xevathethao.vn/uncategorized/2-truong-hop-dat-mua-ban-viet-tay-duoc-cap-so-do-nguoi-dan-nen-biet-de-khong-mat-quyen-loi.html

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ